:

Welke informatie verschaft de tool?

Welke informatie verschaft de tool? De Competitor Benchmaker visualiseert en vergelijkt Belgische bedrijven op basis van de evolutie van de gerealiseerde toegevoegde waarde en de personeelssterkte. De toegevoegde waarde is gelijk aan het totaal van de bedrijfsopbrengsten minus de kost van aangekochte goederen en diensten. De tool toont drie evoluties:

  • De verticale as toont de productiviteit, berekend als de toegevoegde waarde per werknemer van het bedrijf per jaar. Dit is de belangrijkste dimensie van de tool. Bedrijven met een hoge arbeidsproductiviteit zijn over het algemeen rendabeler en betalen vaak ook hogere lonen waardoor ze de beste werkkrachten kunnen aantrekken.
  • De horizontale as toont de productiviteitsgroei, berekend als de jaarlijkse toename van de arbeidsproductiviteit. De productiviteitsgroei kan schommelen soms wat van jaar tot jaar en is soms ook conjunctuurgevoelig. Hier is vooral de lange termijn evolutie belangrijk: zit uw bedrijf voornamelijk aan de linkerkant of aan de rechterkant van de grafiek?
  • De oppervlakte van een bol geeft een indicatie over de bedrijfsgrootte, gemeten aan de hand van de totale toegevoegde waarde van het bedrijf.

De onderliggende gegevens zijn afkomstig uit de neergelegde jaarrekeningen bij de Nationale Bank en worden aan deze applicatie ter beschikking gesteld via de Belfirst webservice van Bureau Van Dijk. Hoe interpreteer ik de resultaten? De toepassing toont informatie over de evolutie van de productiviteit en de bedrijfsgrootte. De positie van de bollen geeft informatie over de productiviteit:

Hoge, maar stagnerende productiviteitsgroei Deze bedrijven kenden in het verleden succes, maar verliezen momentum (cfr. België). Mits een nieuw elan kunnen deze bedrijven opnieuw groeien en aansluiting vinden bij de kopgroep.
Hoge en groeiende productiviteit Deze bedrijven nemen een voorsprong en vergroten verder de afstand tot hun concurrenten (cfr. Zuid-Korea). Hun uitdaging bestaat erin om niet op hun lauweren te rusten, maar om ambitieus te blijven groeien zodat ze niet worden voorbijgestoken.
Lage productiviteit met een ondermaatse productiviteitsgroei Deze bedrijven raken achterop (cfr. vele Afrikaanse landen) en hebben nood aan een strategisch plan om terug op de goede weg te geraken.
Lage, maar groeiende productiviteit Deze bedrijven zijn bezig aan een inhaalbeweging (cfr. China). De uitdaging van deze bedrijven bestaat erin om de ingeslagen weg vol te houden. Dit lukt enkel dankzij juiste investeringen en beslissingen.

De grootte van de bollen zijn een indicatie voor het marktsucces:

  • Bedrijven met een grote bol realiseren een grote toegevoegde waarde . Deze bedrijven hebben typisch ook een grote omzet, en groot marktaandeel. Hierdoor kunnen schaalvoordelen ontstaan.
  • Belangrijker dan de grootte is eerder de evolutie van de grootte. Dit geeft een indicatie over welke bedrijven marktaandeel winnen, en welke bedrijven marktaandeel verliezen.

Vragen? Check even de FAQ’s